දිස්ත්‍රික් ලේකම්

පණ්ඩුක එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා

View more

පුවත් සහ සිදුවීම්

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීම

උපාධිධාරී අභ්‍යාසලාභීන් සදහා පත්වීම් ලිපි ප්‍...

ග්‍රාමශක්ති ජීවනෝපාය සංවර්ධන ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ණය ප්‍රධානය

ග්‍රාමශක්ති ජනතා ව්‍යාපාරයේ ජීවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසට...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්