ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පුරවැසි ප්‍රඥප්තිය

අනු අංකය

සපයන සේවාව

ඉදිරිපත් කලයුතු ලියවිලි

ගතවන උපරිම කාලය

ඔබට සහයවන නිලධාරීන්

1

පදිංචි සහතික නිකුත් කිරීම

ජාතික හැදුනුම්පත

විනාඩි 03

සහතික කිරීමේ නිලධාරී / පරිපාලන නිලධාරී / සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

2

තක්සේරු සහතික නිකුත් කිරීම

සම්පූර්ණ කරන ලද සහතිකය

විනාඩි 30

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

3

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම

ප්‍රාදේශීය ලේකම් මගින් සහතික කල අයදුම්පත

විනාඩි 30

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් / ප්‍රාදේශීය ලේකම්

4

උප්පැන්න / මරණ / විවාහ සහතික නිකුත් කිරීම

සම්පූර්ණ කරන ලද අයදුම්පත

විනාඩි 05

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

5

අනිවාර්‍යය ඉතිරිකිරීම් මුදාහැරීම

අදාල අයදුම් පත්‍රය

විනාඩි 05

ප්‍රාදේශිය ලේකම් / සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

6

වියලි සලාක කාඩ්පත් නිකුත් කිරීම

අදාල අයදුම්පත

විනාඩි 10

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

7

ආදායම් සහතික නිකුත් කිරීම

අවශ්‍ය ලේඛන සහිත අයදුම්පත

පැය 01

ගණකාධිකාරී

8

තක්සේරු සහතික නිකුත් කිරීම

ග්‍රාම නිලධාරී නිර්දේශය සහිත වත්කම් සහතිකය

විනාඩි 30

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

9

අනුමැතියෙන් පසු ඉඩම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

අනුමත අයදුම්පත

දින 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

10

විවිධ සහනාධාර නිර්දේශ කිරීම

සමාජසේවා නිලධාරී මගින් නිර්දේශ කරන ලද නියමිත අයදුම් පත්‍රය

සති 01

ප්‍රාදේශිය ලේකම් / සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

11

මහජන ආධාර අනුමත කිරීම

සමාජසේවා නිලධාරී මගින් නිර්දේශ කරන ලද නියමිත අයදුම් පත්‍රය

දින 04

ප්‍රාදේශිය ලේකම් / සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

12

සමෘද්ධි දීමනා ගෙවීම

අවශ්‍ය ලියවිලි සහිත අයදුම්පත

දින 03

ප්‍රාදේශිය ලේකම් / සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

13

සමජා සංවර්ධන අරමුදල මගින් ගෙවන සහනාධාර

නිර්දේශ කරන ලද අයදුම්පත

දින 01

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

14

විදුලි විරෝධතා සදහා විසදුම් ලබාදීම

විදුලි විරෝධතා ලිපිය

සති 02

ප්‍රාදේශිය ලේකම් / සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්

15

ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පු මත ණය ලබාගැනීම අනුමත කිරීම

ඉඩම් හිමිකම් ඔප්පුව

දින 01

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

16

විදුලි අයදුම්පත්‍ර නිර්දේශ කිරීම

ඔප්පුව සමග විදුලි අයදුම්පත

විනාඩි 30

පරිපාලන නිලධාරී / සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

17

සතුන් ප්‍රවාහනය සදහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

පශු වෛද්‍යවරයෙකු නිර්දේශ කරන ලද අයදුම්පත්‍රය

විනාඩි 30

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

18

දැව හෙලීම් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

නිර්දේශිත අයදුම්පත

දින 02

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

19


ජේෂ්ඨ පුරවැසි හැදුනුම්පත් නිකුත් කිරීම

උප්පැන්න සහතිකය හෝ ජාතික හැදුනුම්පත

දින 01

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

20

ඉඩම් දීමනා අයිතිය පැවරීම

ඉඩම් ඔප්පුව සහ අයදුම්පත

සති 02

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

21

තෑගි ඉඩම් සදහා අනුප්‍රප්තිය නම් කිරීම

නිර්දේශ සහිත පොදු 155 අයදුම්පත

සති 03

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

22

නියමිත කාලයෙන් පසු උපත් ලියාපදිංචි කිරීම

ලේඛනගත සාක්ෂි සහිත අයදුම්පත

සති 04

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ටාර්

23

ආපදා ණය ලබාදීම

ග්‍රාමසේවක නිර්දේශය සහිත අයදුම්පත

සති 02

සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්

24

දැව ප්‍රවාහන බලපත්‍රයක් නිකුත්කිරීම

අයදුම්පත

සති 04

ප්‍රාදේශීය ලේකම්

25

බලපත්‍ර ඉඩමක් පැවරීම

බලපත්‍රය සහ ග්‍රාම නිලධාරී වර්තාව

දින 01

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

26

මත්පැන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිර්දේශිත වාර්තාව

පැය 02

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

27

ජාතික හැදුනුම්පත් අයදුම්පත පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමුකිරීම

ග්‍රාම නිලධාරී විසින් නිර්දේශිත අයදුම්පත

දින 03

පරිපාලන නිලධාරී / සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්