• දිවයිනේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක සිට පැමිණ, ප්‍රධාන වශයෙන් කදුරුවෙල, පොළොන්නරුව රෝහල හන්දිය හෝ පොළොන්නරුව පොළ හන්දිය අසළින් මගී බස් රථයකින් හෝ පෞද්ගලික වාහනයකින් පොළොන්නරුව නවනගරයට පැමිණ අනගාරික ධර්මපාලතුමාගේ ප්‍රතිමාව පිටුපසින් ඇති ගේට්ටුවෙන් ඇතුල් වී බෝ ගස අසලින් වම් පසට ඇති කොන්ක්‍රීට් ගල් අතුරා ඇති මාර්ගයේ පැමිණ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය මහ ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපසින් ගමන්කලවිට පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය හමුවේ.