පණ්ඩුක එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා
දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන් ක්‍රියාවට නැංවීමට අදාල සියලු කටයුතු සම්බන්ධීකරණය කරමින් දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන හා පරිපාලන කටයුතු මෙහෙයවීම තුලින් ජනතා සුභසාධනයඉහළ නැංවීම.


ඊ.එම්.ඩී. සුජන්ත ඒකනායක මහතා
අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත් සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.

   
   

      ඩබ්.ජී.ඩබ්. වනසිංහ මහතා
      අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

 දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයාගේ අනුකූලතාවය මත දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන කටයුතු අධීක්ෂණය කරමින් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හා අනෙකුත්         සම්බන්ධිත ආයතනයන්හී ක්‍රියාවලීන්ට අවශ්‍ය මගපෙන්වීම ලබාදීම තුළින් දිස්ත්‍රික් පරිපාලනය ශක්තිමත් කිරීම.


පුරප්පාඩු
සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්ගේ මගපෙන්වීම මත දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ක්‍රියාකාරකම් උදෙසා අභ්‍යන්තර පරිපාලන කටයුතුද ප්‍රශස්ත ලෙස ඉටුකිරීම.


එස්.එම්.එස්.ආර්. සමරදිවාකර මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධන, සුභසාධන, හදිසි ආපදා පරිපාලනමය කටයුතු ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වාගෙන යාම සඳහා මූල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම සහ මූල්‍යමය වාර්තා තුළින් ජනතාවට සියළු මූල්‍යමය වගකීම් ඉටු කිරීම.


අයි. මන්සූර් මහතා
අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තීන්වලට අනුකූලව රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණයේ ඵලදායීතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශස්ත මට්ටමක පවත්වා ගැනීම සඳහා දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලනමය හා සංවර්ධන කටයුතු ඉටු කිරීමට අවශ්‍ය මූල්‍ය වගකීම ඉටු කිරීම තුළින් මහජනතාවට උපරිම සේවයක් සපයාදීමේ යුතුකම හා වගකීම ඉටු කිරීම.


අයි.ඩබ්.කේ. ඉඹුල්ගොඩ මහතා
අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම)


කේ. චන්දිමා නිරෝෂණී මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරි


ආර්.ඩී.සී.පී. අබේරත්න මහතා
ගණකාධිකාරි


ඒ.පී.ටී. අබේසූරිය මහතා
ඉංජිනේරු


ඩී.එම්.ආර්.ටී. දිසානායක මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)


ඩී.ආර්.එම්.සී.එම්. රත්නායක මහතා
දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛනඥ


කේ.එච්.එම්.ඩී. විජේවර්ධන මහතා
සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස්


ලීලනාත් වික්‍රම ආරච්චි මහතා
සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්


සුසිල් ප්‍රේමරත්න මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර)

   
   

පී.කේ.යූ.එස්.කේ. නානායක්කාර මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා කළමණාකරන)


ඩී.එම්. ඩිලානි මැණිකේ මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර)


ඩී.එස්.ආර්. අමරසිංහ මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් පරිහරණ)

   
   

ටී. සිවරාජා මහතා
මෝටරථ පරීක්ෂක

   
   

එම්.ඩී. ක්‍රිෂාන්ත මහතා
මෝටරථ පරීක්ෂක

   
   

සිසිර කුමාර සිල්වා
දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිලධාරී