නම තනතුර කාර්යාලය ජංගම ෆැක්ස්
ඩබ්.ඒ.ධර්මසිරි මහතා දිස්ත්‍රික් ලේකම් 027-2222235 071-4178394 027-2225578
ඊ.එම්.ඩී. සුජන්ත ඒකනායක මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් 071-2509933 027-2225578
ඩබ්.ජී.ඩබ්. වනසිංහ මහතා අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් (ඉඩම්) / සමෘද්ධි අධ්‍යක්ෂක 027-2222517 071-8250888 027-2225578
ඩි.ඩි.එස්. මුතුමාලි මහත්මිය සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම් 027-2222385 070-3313032 027-2225578 
එස්.එම්.එස්.ආර්. සමරදිවාකර මහත්මිය ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී 027-2222061 071-8291117 027-2222061
අයි. මන්සූර් මහතා අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 027-2222137 071-8052213  027-2224685
අයි.ඩබ්.කේ. ඉඹුල්ගොඩ මහතා අධ්‍යක්ෂ (කෘෂිකර්ම) 027-2226217   027-2225578
කේ. චන්දිමා නිරෝෂණී මහත්මිය පරිපාලන නිළධාරී 027-2222260 071-3175048  027-2225578
ආර්.ඩී.සී.පී. අබේරත්න මහතා ගණකාධිකාරී 027-2222291 071-3316979 027-2222591 
ඒ.පී.ටී. අබේසූරිය මහතා ඉංජිනේරු 027-2222269 071-8180997 027-2222269 
කේ.එච්.එම්.ඩී. විජේවර්ධන මහතා සහකාර ඉඩම් කොමසාරිස් 027-2222328 071-8409901  027-2222328
ඒ.එම්.පී. අබේසිංහ මහතා දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේකනඥ 027-2222272    
ඩී.එම්.ආර්.ටී. දිසානායක මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 027-2224684 071-3882906 027-2224684
සුසිල් ප්‍රේමරත්න මහතා  සහකාර අධ්‍යක්ෂ (පොහොර) 027-2226217  071-8049136  027-2225578 
පී.කේ.යූ.එස්.කේ. නානායක්කාර මහතා සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ආපදා කළමණාකරණ) 027-2226676 077-3704028  027-2226676 
ඩී.එම්. ඩිලානි මැණිකේ මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (කුඩා ව්‍යාපාර) 027-2224716   027-2224716 
ඩී.එස්.ආර්. අමරසිංහ මහත්මිය සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම් පරිහරණ) 027-2222731 071-7218692  
ලිලන්ත වික්‍රමාරච්චි මහතා සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් 027-2222012 071-2259667  027-2226191 
අයි.යූ. එදිරිසිංහ මහතා මෝටර් රථ පරීක්ෂක 027-2225818  071-9183505  027-2225818
ටී. සිවයෝගන් මහතා මෝටර් රථ පරීක්ෂක 027-2225818 076-6911552 027-2225818 
සිසිර කුමාර සිල්වා මහතා දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා නිළධාරී 027-2225690  071-6279600