පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය- 2019.02.01 දිනට කාර්ය මණ්ඩල විස්තරය

තනතුර

අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව

සිටින සංඛ්‍යාව

පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාව

1

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

01

01

-

2

අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම්

02

02

-

3

අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

01

01

 - 

4

ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී

01

01

-

5

ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක

01

01

-

6

සහකාර දිස්ත්‍රික් ලේකම්

01

01

-

7

නියෝජ්‍ය /සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

04

02

02

8

ගණකාධිකාරී

01

01

-

9

ඉංජිනේරු

01

00

01

10

පරිපාලන නිලධාරී

01

01

-

11

භාෂා පරිවර්තක

(සිංහල/ඉංග්‍රීසි)

(සිංහල/දෙමළ)

 

01

          01          

01        (සි/ඉ)

-

-

01 (සි/දෙ)

12

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරි

01

-

01

13

සංවර්ධන නිලධාරී

31

19

12

14

කාර්මික නිලධාරී

02

02

-

15

සැලසුම් ශිල්පී

01

01

-

16

රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

32

32

-

17

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන තාක්ෂණ සහකාර

02

-

02

18

තාක්ෂණ සහායක

02

02

-

19

රියදුරු

08

06

02

20

විදුලි කාර්මික

01

-

01

21

බංගලා භාරකරු/අරක්කැමි

01

-

01

22

කාර්යාල සේවක සේවය

15

12

03

 

එකතුව

112

86

26