ඡන්ද කොට්ඨාශ
මින්නේරිය
මැදිරිගිරිය
පොලොන්නරුව

අනෙකුත් වර්ෂ වලදී මෙන්ම මෙම වර්ෂයේ ද වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ හා ඊට වැඩි දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථිර පදිංචිය ඇති සියලුම පුද්ගලයන් ඡන්ද දායකයින් වශයෙන් ලියාපදිංචි කිරීමත් ජූනි මස 01 වැනි දිනට දිස්ත්‍රික්කයෙන් බැහැරව යන ඡන්ද දායකයින්ගේ නම් ඉවත් කිරීමත්,එමෙන්ම වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයකින් පැමිණෙන ඡන්ද දායකයින් දිස්ත්‍රික්කය තුල ලියාපදිංචි කිරීමත්,ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන මැතිවරණ වලදී සංවිධාන කටයුතු හා ඊට අදාල සියලුම කාර්යයන් ඉටුකිරීමද මැතිවරණ අංශය වෙත පැවරෙන කාර්ය භාරයවේ.

ඒ අනුව 2017 වර්ෂයේ ජූනි මස 01 වන දින සිට ඡන්ද හිමි නාමලේඛන ප්‍රතිශෝධන කටයුතු ආරම්භ කළ අතර,මේ සදහා ග්‍රාම නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීම සදහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමෙන් උපදෙස් පන්ති පවත්වනු ලැබීය.එහිදී ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස් විසින් ලබාදුන් උපදෙස් අනුව ග්‍රාම නිළධාරීන් දැනුවත් කිරිමට කටයුතු කරන ලදි.මෙහිදී ඡන්ද හිමියන් වෙත බෙදාදීමට අවශ්‍ය බීසී ආකෘති පත්‍ර හා අනෙකුත් ආකෘති ග්‍රාම නිලධාරින් වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන ලද අතර ,ඡන්ද හිමියන් විසින් සම්පූර්ණ කරන ලද බීසී ආකෘති පත්‍ර මැතිවරණ කාර්යාලය වෙත බාරදීම සදහා නිශ්චිත දිනයක් ලබා දෙන ලදී.ග්‍රාම නිළධාරන් විසින් නියමිත දිනයන් හි සම්පූර්ණ කරන ලද බීසී ආකෘති පත්‍ර මැතිවරණ කාර්යාලයට බාරදුන් අතර,ඉන් අනතුරුව “අ“ නම් ඉවත් කිරීමද “ආ“ නම් ඇතුලත් කිරීමද සිදු කරන ලදී.ඉන් පසුව බීසී ආකෘති සම්පූර්ණ කරන අවස්ථාවේ තමන්ගේ නම් ලියාපදිංචි කර ගැනීමට නොහැකි වූ ඡන්ද හිමියන්ට අභියාචනා ඉදිරිපත් කිරීමට නිශ්චිත කාල සීමාවක් ලබා දෙන ලදී.ඒ අනුව 2017.08.10 දින සිට 2017.09.06 දක්වා අයදුම්පත් කැදවා ඒ සදහා හිමිකම් හා විරෝධතා පරීක්ෂණ පවත්වන ලද අතර,එහිදී සුදුසුකම් ලබන අයගේ නම් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට ඇතුලත් කිරීමට සටහන් කරගන්නා ලදි.එමෙන්ම ද්විත්ව ලියාපදිංචිය පරීක්ෂා කර බලා එම නම් එක් ස්ථානයකින් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර ඡන්දහිමි නාම ලේඛනය සකස් කොට 2017.10.12 දින සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස් ජේ.ජෙනිටන් මහතා විසින් සහතික කරන ලදී. ඡන්ද හිමි නාමලේඛන 2017 ජූනි මාසය තුල ඡන්ද හිමියන් දැනුවත් කිරීම සදහා ප්‍රචාරක කටයුතු හා පා ගමන් සංවර්ධනය කරන ලදී. එමෙන්ම මැතිවැණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ඇතුඵ මැතිවරණ කෙමිසන් සභාවේ ඉහල නිලධාරින්,රාජ්‍ය නිලධාරින් මෙන්ම පාසල් දරුවන් සහභාගි කර ගනිමින් හිගුරක්ගොඩ නගරයේ දී පා ගමනක් හා වැඩමුඵවක් ඉතාමත් සාර්ථකව පවත්වන ලදී.මෙම වර්ශය තුල මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ උපාය මාර්ග සැලැස්මට අදාලව දිස්ත්‍රික්කයම ආවරණය වන පරිදි මැතිවරණ කොමිසන් සභාවේ උපදෙස් අනුව දේශකයින් ගෙන්වා වැඩමුඵ 48ක් සංවිධානය කර සාර්ථකව පවත්වන ලදි.ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ ඇතුලත් විය යුතු සියලුම ඡන්දහිමියන් ඊට ඇතුලත් කර ගැනීම මෙම කාර්යයන් වල මූලික අරමුණ විය.තවද,2018 පළාත් පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ මූලික කටයුතු සදහා 2017 අගෝස්තු මස නිලධාරී සංගණනය සදහා කටයුතු ආරම්භ කරන ලද අතර,2017 නොවැම්බර් 27 දින ඡන්ද විමසීම ප්‍රකාශයට පත්කරන ලද අතර,එදින සිට ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු මෙම වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලදී.

2017 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය අනුව ඡන්ද ප්‍රදේශ මට්ටමින් ඡන්ද සංඛ්‍යාව

¨    අ - මින්නේරිය     87,113 

¨    ආ - මැදිරිගිරිය    80,889

¨    ඇ - පොලොන්නරුව  153,592