සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය ලිපිනය දුරකථන අංකය
ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යාංශය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07

+94 112 665170

ජාතික ආපදා සහන සේවා මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07

+94 112 665 258

අාපදා කළමණාකරන මධ්‍යස්ථානය විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07

+94 112 136 136
+94 112 136 222

+94 112 670 002

දිස්ත්‍රික් ආපදා කළමණාකරන සම්බන්ධීකරණ ඒකකය පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, පොලොන්නරුව

0272 226 676

077 3704028