මාසිකව සහනාධාර සදහා වැය වන මුදල හා සහනාධාර ලබන ප්‍රතිශතය

ප්‍රා:ලේ:කා:

ප්‍රතිලාභීන් ගණන

මුඵ පවුල් ගණනට සහනාධාරලාභී පවුල් ගණන දක්වන අනුපාතය

මාසිකව වැය වන මුදල රු:මි

තමන්කඩුව

5882

27%

14.73

ලංකාපුර

4155

42%

9.27

වැලිකන්ද

5247

56%

12.51

දිඹුලාගල

6620

30%

17.81

මැදිරිගිරිය

6739

35%

15.94

හිඟුරක්ගොඩ

5646 

32%

13.44

ඇලහැර

3230

27%

8.50

එකතුව

 37,519

34%

92.21

 

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ආයෝජන සාරාංශය 2017.12.31

 

අංක

ආයෝජන බැංකුව/ආයතනය

ආයෝජන ක්‍රමය

එකතුව

( රු.)

භාණ්ඩාගාර බිල්පත් (TB)       ( රු.)

ස්ථාවර තැම්පතු (FD) ( රු.)

1

ලංකා බැංකුව BOC)

       67,568,482.40

       346,439,624.00

     414,008,106.40

2

මහජන බැංකුව (PB)

        77,102,638.28

       433,081,334.18

     510,183,972.46

3

ජාතික ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව NSB)

                               -

           9,100,000.00

           9,100,000.00

4

ග්‍රාමීය සංවර්ධන බැංකුව

       42,114,062.81

       333,588,042.47

     375,702,105.28

5

ශ්‍රී ලංකා ඉතිරිකිරීමේ බැංකුව

                               -

         12,500,000.00

       12,500,000.00

6

රාජ්‍ය උකස් හා ආයෝජන බැංකුව (SMIB)

         6,379,500.00

                                 -

           6,379,500.00

7

නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව (HDFC)

         41,314,600.00

         34,200,000.00

       75,514,600.00

8

වෙනත්-01

                               -

           3,000,000.00

           3,000,000.00

9

වෙනත්-02

                               -

                                 -

                               -

10

වෙනත්-03

                               -

                                 -

                               -

එකතුව

234,479,283.49

1,171,909,000.65

1,406,388,284.14

 

දරිද්‍රතා රේඛාවේ වත්මන් අගය හා පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සංඛ්‍යාංක

 

මසක් සදහා මිනිසෙකුගේ මූලික අවශ්‍යතා (නොමැරී ජීවත්වීම සදහා) ලෙස සලකන භාණ්ඩ කිහිපයක වටිනාකම්වල එකතුව; එක් එක් දිස්ත්‍රික්ක අනුව පෙලගැස්වූ රේඛාව දරිද්‍රතා රේඛාව ලෙස අර්ථ දැක්වේ.සමස්ථ දිවයින සදහා එහි වත්මන් අගය රු.4,166.(2016)

දරිද්‍රතා රේඛාවෙන් පහළ මට්ටමේ සිටින ජනගහනය, මුළු ජනගහනයට දක්වන අනුපාතය(poverty head count index) මගින් යම් දිස්ත්‍රික්කයක ජීවත්වන දිළිදු පවුල් ප්‍රතිශතය පිළිබද මුලික අවබෝධයක් ලබා ගත හැක. එහි වත්මන් අගය 4.1(වර්ෂ 2016)කි. (2012/2013 වසරේදී එය 6.7කි)