අරමුණු:-

     පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ සියළුම ගම්මාන සමෘද්ධිමත් ගම් ලෙස පුනර්ජීවනයෙන් අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක් බිහි කිරීමට දායක වීම.

 

කාර්යය භාරය:-

    ප්‍රජාව බල ගැන්වීම මගින් දිස්ත්‍රික්කයේ ගම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව සහතික කර ග්‍රාමීය අංශය භෞතික, ආර්ථික හා සමාජ පරිසරය පූර්ණ සංවර්ධනයට ලක් කොට ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවන මට්ටම උසස් කිරීම.

 

සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රය: වන ජීවි සංරක්ෂණ

අ:අ

ව්‍යාපෘතිය

ප්‍රාදේශීය කොට්ඨාශය

ඇස්තමේන්තු මුදල

2017/12/31 දිනට වියදම

භෙ!තික ප්‍රගතිය %

ක්‍රියාත්මක ආයතනය

01

මනම්පිටිය කරපොළ විදුලිවැට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.

වැලිකන්ද

2,530,000.00

2,001,286.48

75%

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

02

විදුලිවැට නඩත්තු උපකරණ මිලදී ගැනීම.

වැලිකන්ද

940,000.00

85%

එකතුව

   

3,470,000.00

2,001,286.48

   

 

වෙනත් අමාත්‍යාංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය මගින් ක්‍රියාත්මක කළ ව්‍යාපෘති වල ප්‍රගතිය 2017

අ:අ: වැඩසටහන අමාත්‍යංශය අනුමත ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව වැඩ අවසන් ව්‍යාපෘති සංඛ්‍යාව වෙන්කල මුදල රු:මි වියදම්  අතැති බිල්පත් රු:මි වියදම්+අතැති බිල්පත් රු:මි
රු:මි
1 විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යංශ්‍ය  489 487 52.62 34.76 17.08 51.84
2 ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන 382 382 147.04 117.62 29.18 146.8
3 ලෝක ආහාර වැඩසටහන 111 111 19.22 17.2 - 17.2
4 යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහන 100 98 102.92 27.17 73.87 101.04
5 ආගමික මධ්‍යස්ථාන සංවර්ධනය 25 25 11.4 10.26 1.14 11.4
6 ග්‍රාමීය ක්‍රිඩාපිටි සංවර්ධනනය ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය 2 2 0.39 0.38 0 0.38
7 නිවාස සංවර්ධනය හා පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය බන්ධනාගාර පුනරුත්ථාපන හා නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය 45 45 36.1 26.47 9.63 36.1
8 පාසල් පරිගණක විද්‍යාගාර සංවර්ධනය විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය 9 9 3.74 3.44 0.29 3.73
9 ග්‍රාමීය ආර්ථික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද අමාත්‍යංශය 79 78 70 34.09 34.74 68.83
10 ප්‍රතිසන්ධාන ඉලක්කගත ආර්ථික සවිබලගැනිවීමේ ව්‍යාපෘතිය ජාතික ඒකාබද්ධතා හා ප්‍රතිසන්ධාන අමාත්‍යාංශය 275 275 17.53 8.83 6.92 15.75
11 මාර්ග  සංවර්ධන වැඩසටහන නගර සැලසුම් හා ජලසම්පාදන අමාත්‍යංශය 3 3 2.51 2.41 0.02 2.43
12 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය 1 - 483 397 - 397
13 නිල සෙවන කාර්යාල ඉදිකිරීම ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය 25 25 50 27.36 22.64 50
14 මහවැලි ගංගාද්‍රෝණි වැඩසටහන -කෘෂි මාර්ග සංවර්ධනය මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශය 16 15 62.76 49.78 9 58.78
15 සමෘද්ධි බැංකු ඉදිකිරීම සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව 4 - 16.85 16.85 - 16.85
16 සමෘද්ධි නිෂ්පාදන ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව 624 624 37.72 26.44 - 26.44
17 සමෘස්ධි අරණඵ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපෘතිය සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව 281 281 10.58 9.89 - 9.89
18 දිරිය පියස නිවාස වැඩසටහන සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තුමේන්තුව 31 31 4.55 4.55 - 4.55
19 ග්‍රාමශක්ති වැඩසටහන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය 22 22 52.5 50.53 1.97 52.5
20 ජාතික වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරිම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය 4 4 28.59 28.45 - 28.45
21 අතිරේක ආහාර බෝග ව්‍යාපෘතිය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය 1 1 1.4 1.4 - 1.4
22 බඩඉරිගු ව්‍යාපෘතිය යටතේ බඩඉරිගු බීජ බෙදාදීම  ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය 2 2 22 22 - 22
23 පළතුරු ගම්මාන ව්‍යාපෘතිය කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව 1 1 0.4 0.4 - 0.4
24 ගිරිතලේ හා කවුඩුල්ල ගොවීන් වෙත බිත්තර වී නොමිලයේ බෙදාදීම හා ඉපනැල්ලේ මුං වගාව කෘෂිකර්ම දෙපාර්තුමේන්තුව 2 2 60.84 60.84 - 60.84
එකතුව   2534 2523 1294.66 978.12 206.48 1184.6