Provincial Counsil
          North Central
Municipal Council
          Polonnaruwa
Pradeshiya Sabha
          Polonnaruwa
          Dimbulagala
          Welikanda
          Hingurakgoda
          Medirigiriya
          Lankapura

          Elahera

 

Disrict map