දිස්ත්‍රික් ලේකම්

පණ්ඩුක එස්.පී. අබේවර්ධන මහතා

View more

පුවත් සහ සිදුවීම්

"සාමාන්‍ය පෙළ සිසුන් සදහා පවත්වන දෙවන භාෂා සම්මන්ත්‍රණ මාලාව"

ජාතික ඒකාබද්ධතා සංහිදියා සහ රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යාංශ...