තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

ඉඩම් බලපත්‍ර

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

-

-

35

13

37

90

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

-

-

35

13

37

90

1103

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

-

-

35

13

37

90

1103

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

753

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

350

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

-

-

-

-

-

-

105

 

දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

0

0

0

0

0

0

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

2827

300

82

482

4

9

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

2827

0

82

482

4

9

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

2827

214

82

482

4

9

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

110

86

0

0

0

0

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

1654

-

31

328

03

-

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

1654

-

31

328

03

-

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

1654

-

31

328

03

-

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

 -

 -

 -

 -

 -

 

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

වැලි               පස්

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

20

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

1030

-

64

60

38

-

-

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

1050

-

64

60

38

-

-

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

962

-

64

60

38

-

-

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

88

-

-

-

-

-

-

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම බලපත්‍ර-08

-

-

-

-

-

-

-

 

මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

2837

-

30

1072

06

04

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

2837

-

30

1072

06

04

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

2837

-

30

1072

06

04

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

232

ජංගම සේවය මගින් ලද

-

-

-

-

-

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

172          

 

හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

79

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

2325

-

64

-

11

15

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)

2404

-

64

-

11

15

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

2183

-

57

-

11

15

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

221

-

06

-

-

-

(ඊ)

2017 වර්ෂයේ ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

266

 -

 -

 -

 -

 -

 

ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීම

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

දැව බලපත්‍ර

වැලි ගල් බලපත්‍ර

සුරා බදු බලපත්‍ර

ගිනි අවි නිර්දේශ කිරීම

ඉඩම් බලපත්‍ර ලබා දීම

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්

30

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

3161

-

180

144

4

-

-

(ඇ)

කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත්

3191

-

-

-

4

-

-

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්

2551

-

170

44

4

-

-

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්

610

-

10

-

-

-

-

(ඊ)

2017 වර්ශෙය් ඉඩම් බලපත්‍ර ලබාදීම

-

-

-

-

-

-

-