විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

    ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය
තමන්කඩුව දිඹුලාගල වැලිකන්ද ලංකාපුර මැදිරිගිරිය හිගුරක්ගොඩ ඇලහැර
(අ) 2017.01.01 දිනට කටයුතු කළ යුතුව තිබු අයදුම්පත්   0          
(ආ) 2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්   300          
(ඇ) කටයුතු කළ යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් ( අ+ආ)   0          
(ඈ) 2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කළ අයදුම්පත්   214          
(ඉ) 2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබූ අයදුම්පත්   86