තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම  

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කලයුතු අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

6074

710

1024

1354

39189

2407

1756

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

-

-

-

-

-

-

-

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

6074

710

1024

1354

39189

2407

1756

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

-

-

-

-

-

-

-

 

දිඹුලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

 

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කලයුතු අයඳුම්පත්

0

0

0

0

0

0

0

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

23

31

838

188

4671

1043

163

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

0

0

0

0

0

0

0

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

23

31

838

188

4671

1043

163

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

0

0

0

0

0

0

0

 

 

වැලිකන්ද ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කලයුතු අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

16

-

159

94

1767

107

50

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

16

-

159

94

1767

107

50

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

16

-

159

94

1767

107

50

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

-

 

-

-

-

-

-

 

ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

 

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01දිනට කළයුතුව තිබූ අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

-

-

-

-

-

-

-

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

06

19

140

82

4115

508

190

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

-

-

-

-

-

-

-

 

මැදිරිගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

 

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කළයුතුව තිබූ අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

911

48

462

287

9666

1657

574

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

911

48

462

287

9666

1657

574

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

911

48

462

287

9666

1657

574

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

-

-

-

-

-

-

-

 

හිඟුරක්ගොඩ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කළයුතුව තිබූ අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

20

84

549

199

4297

947

438

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත් (අ + ආ)

20

84

549

199

4297

947

438

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

20

84

549

199

4297

947

438

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත් (ඇ+ඈ)

-

-

-

-

-

-

-

 

ඇළහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය

   

අලුතෙන් ලියාපදිංචි කිරීම

පිටපත් නිකුත් කිරීම

 

උප්පැන්න

උප්පැන්න සංශෝධන

විවාහ

මරණ

උප්පැන්න

විවාහ

මරණ

(අ)

2017.01.01 දිනට කටයුතු කලයුතු අයඳුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-

(ආ)

2017 වර්ෂය තුල ලද අයදුම්පත්

44

46

567

4758

4053

624

152

(ඇ)

කටයුතු කල යුතුව තිබූ මුළු අයදුම්පත්

44

46

567

475

4055

624

152

(ඈ)

2017 වර්ෂය තුල කටයුතු කල අයදුම්පත්

44

46

267

175

4055

624

152

(ඉ)

2017.12.31 දිනට කටයුතු නොකර ඉතිරිව තිබු අයදුම්පත්

-

-

-

-

-

-

-